I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

 1. Olympic Casino karte Club Rewards ir personīga karte (turpmāk tekstā – karte Club Rewards ), kuru privātpersonai izsniedz SIA Olympic Casino Latvia, kura adrese ir Rēzeknes iela 5E, LV-1073, Rīga, reģ. Nr. 40003264397, (turpmāk tekstā – Olympic Casino), kas dod iespēju lietotājam pelnīt Bonus punktus (turpmāk tekstā – Bonus punkti) spēlēšanas laikā un saņemt papildus priekšrocības.
 2. Karte Club Rewards ir derīga visos Latvijas Olympic Casino.
 3. Informācija par kartes Club Rewards līmeņiem un spēkā esošajām priekšrocībām ir pieejama tīmekļa vietnē https://olympic-casino.lv/lv/olympic-casino-kartes-noteikumi.

II KARTES CLUB REWARDS SAŅEMŠANAS UN LIETOŠANAS NOTEIKUMI

 1. Lai saņemtu karti Club Rewards, personai ir jāaizpilda attiecīgs pieteikums. Ja karte Club Rewards tiek izsniegta uz parakstīta pieteikuma pamata, uzskata, ka tiek noslēgts līgums.
 2. Karte Club Rewards ir Olympic Casino īpašums un tās lietošanas tiesības tiek piešķirtas kartes Club Rewards lietotājam (turpmāk tekstā – kartes lietotājs).
 3. Lai varētu izmantot kartes Club Rewards lietotāja priekšrocības, karte ir jāuzrāda kopā ar pasūtījumu.
 4. Karte Club Rewards ir personīga karte un to nedrīkst nodot lietošanā citām personām. Darbinieks var lūgt uzrādīt kartes lietotāja personu apliecinošu dokumentu identifikācijas nolūkā. Olympic Casino ir tiesības anulēt un konfiscēt karti Club Rewards, ja netiek ievēroti lietošanas noteikumi.
 5. Ja karte Club Rewards ir nozaudēta vai nozagta, nekavējoties jāinformē Olympic Casino, zvanot pa tālruni +371 67828777. Tādā gadījumā ozaudētā vai nozagtā karte Club Rewards tiek anulēta.
 6. Lai saņemtu jaunu karti Club Rewards, lietotājam ir jāsazinās ar jebkuru Olympic Casino.

Olympic Casino nav atbildīgs par lietotājam radītajiem zaudējumiem saistībā ar darbībām, kas tiek veiktas ar nozaudēto vai nozagto karti Club Rewards vai ar karti, kas vairs nav lietotāja rīcībā.

 1. Olympic Casino patur tiesības neizsniegt karti Club Rewards klientam, nesniedzot šāda lēmuma pamatojumu.
 2. Lietotājs var pieteikt kartes Club Rewards anulēšanu jebkurā laikā, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu Olympic Casino.
 3. Olympic Casino ir tiesības anulēt karti Club Rewards un/vai jebkādus nopelnītos punktus, ja:
  1. lietotājs nav izmantojis karti Club Rewards 12 mēnešus pēc kārtas (ja nav citas vienošanās);
  2. karte Club Rewards ir lietota pretrunā šiem noteikumiem;
  3. lietotājs ir pārkāpis Azartspēļu likumu, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, šos noteikumus, Olympic Casino spēļu un iekšējās kārtības noteikumus vai citus Olympic Casino noteiktos noteikumus.
 4. Olympic Casino nav atbildīgs par zaudējumiem, kas ir radušies lietotājam saistībā ar kartes Club Rewards slēgšanu, ja un ciktāl šāda atteikšanās no atbildības nav atļauta piemērojamajos tiesību aktos.

III KARTES CLUB REWARDS PUNKTU PELNĪŠANA CLUB REWARDS PROGRAMMAS IETVAROS

 1. Lai pelnītu Rewards punktus, karte Club Rewards ir jāievieto spēļu automāta karšu nolasītājā vai jāuzrāda kazino darbiniekam pirms spēles sākuma pie spēļu galda.
 2. Nopelnīto Rewards punktu skaits tiks aprēķināts, pamatojoties uz izdarītajām likmēm spēles laikā un spēles ilguma.
 3. Uzkrātie Rewards punkti var tikt izmantoti spēles turpināšanai jebkurā Olympic Casino. Rewards punktu apmaiņas vērtība ir 100 bonusa punkti = 1 eiro.
 4. Minimālais Rewards punktu skaits, ko var apmainīt, ir 100 punkti.
 5. Olympic Casino patur tiesības pārskatīt Rewards punktu uzskaiti kartē sistēmas kļūdas, jebkādu citu kļūdu vai krāpšanas gadījumā.
 6. Informāciju par lietotāja Rewards punktu un “līmeņu punktu” (sk. zemāk) atlikumu var saņemt Olympic Casino tīmekļa vietnē sadaļā “My Club Rewards”, ka arī visos Olympic Casino.
 7. Rewards punkti ir derīgi 12 mēnešus no pēdējās kartes Club Rewards lietošanas reizes.
 8. Rewards punkti tiek piešķirti lietotājam un tos nevar ziedot, pārdot vai nodot citām personām.

IV REWARDS LĪMEŅU PUNKTI UN LĪMEŅI

 1. Līmeņu punkti nosaka statusa līmeni, kuru klients var sasniegt, izmantojot karti Club Rewards.
 2. Club Rewards programmā ir 5 statusa līmeņi (sākot ar zemāko līmeni):
  1. BRONZE
  2. SILVER
  3. GOLD
  4. DIAMOND
 3. Ja lietotājs neizpilda kartes Club Rewards noteiktam līmenim nepieciešamās prasības, Olympic Casino ir tiesības noteikt kartei tādu līmeni un ar to saistītas priekšrocības, kādas var piemērot lietotājam atbilstoši tā līmeņa prasībām, kuras lietotājs ir izpildījis. Olympic Casino ir tiesības neanulēt lietotājam iepriekš izsniegto (augstāka līmeņa) karti Club Rewards, bet šajā gadījumā lietotājam tiek nodrošinātās tā līmeņa priekšrocības, kura prasības viņš irījis.
 4. Gold un Diamond statusa līmeņi netiek atjaunināti automātiski. Lietotājiem, kuri ir nopelnījuši Gold vai Diamond līmenim nepieciešamo līmeņu punktu skaitu, statuss tiek paaugstināts manuāli un pēc Olympic Casino ieskatiem. Olympic Casino patur tiesības paaugstināt jebkura lietotāja statusu, pamatojoties tikai uz kazintiem.
 5. Līmeņu punkti nosaka tikai lietotāja statusa līmeni. Tie nevar tikt izmantoti spēles turpināšanai.

V BONUSA PUNKTU UN LĪMEŅA PUNKTU APRĒĶINĀŠANA

 1. Līmeņu punkti tiek pelnīti un aprēķināti tādā pašā veidā kā Rewards punkti, izmantojot karti Club Rewards. Lūdzu, ņemiet vērā, ka veicot sporta likmes var nopelnīt tikai Rewards punktus. Tas nozīmē, ka līmeņa punkti netiek pelnīti, veicot sporta likmes.
 2. Līmeņu punkti tiek pelnīti šādi:
  1. SLOTI: likme 4€ = 1 punktu
  2. ELEKTRONISKĀ RULETE: likme 8€ = 1 punktu
  3. GALDA SPĒLES:
  4. Rulete: 7ikme 8€ = 1 punktu
  5. Krievu pokers: likme 10€ = 1 punktu
  6. Blekdžeks: likme 20€ = 1 punktu
  7. SPORTA LIKMES: likme 2€ = 1 punktu
  8. CASH GAME: katra stunda pie galda = 50 punkti

Piemērs: spēlējot slotus (spēļu automātus) ar likmi 0.35€ griezienā 1 stundas laikā (aptuveni 600 griezieni), Jūs nopelnīsiet aptuveni 53 punktus. Nopelnot 500 līmeņu punktus, Jūsu statuss automātiski tiks paaugstināts līdz Bronzas līmenim.

 1. Zemāk ir norādīts nepieciešamais punktu skaits, kas ir jānopelna 6 mēnešu laikā, lai saglabātu vai paaugstinātu esošo statusa līmeni:
  1. BONUS: no 0 līdz 500 punktiem
  2. BRONZE: no 501 līdz 5000 punktiem
  3. SILVER: no 5001 līdz 50000 punktiem
  4. GOLD: 50001+ punktiem
  5. DIAMOND: tikai pēc uzaicinājuma

Gold statuss netiek piešķirts automātiski. Pirms statusa paaugstināšanas kandidātus apstiprina Olympic Casino vadība. Lai saglabātu Diamond līmeni, klientam sešu mēnešu laika ir jānopelna 50 000 punkti. Ja šīs nosacījums netiek izpildīts, Olympic Casino patur tiesības pazemināt statusa līmeni.

VI CITI NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

 1. Olympic Casino ir tiesības grozīt pašreizējos kartes Club Rewards lietošanas noteikumus, paziņojot par to lietotājiem vismaz 1 (vienu) mēnesi iepriekš, izmantojot Olympic Casino tīmekļa vietni.
 2. Lietotājam ir tiesības anulēt karti Club Rewards, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, ja lietotājs nepiekrīt noteikumu grozījumiem. Ja lietotājs neiesniedz iesniegumu par kartes Club Rewards anulēšanu līdz laikam, kad noteikumu grozījumi stājas spēkā, ir uzskatāms, ka viņš(-a) piekrīt grozījumiem.
 3. Šiem Olympic Casino kartes Club Rewards lietošanas noteikumiem ir piemērojami Latvijas Republikas tiesību akti. Visi strīdi, kas izriet no šiem kartes Club Rewards lietošanas noteikumiem, ir risināmi sarunu ceļā; ja nevar panākt savstarpēju vienošanos, strīdu nodod izskatīšanai attiecīgajā Latvijas Republikas tiesā.

VII INFORMĀCIJA PAR PERSONAS DATU APSTRĀDI

 1. Atbildīgais personu datu apstrādātājs ir Olympic Casino Latvia SIA (Rēzeknes iela 5E, LV-1073, Rīga; latvia@oc.eu). Uzņēmuma datu aizsardzības speciālists ir Aleksandrs Maslo, (+371 67892975, Rēzeknes iela 5E, LV-1073, Rīga; latvia@oc.eu).
 2. Olympic Casino apstrādā personas informāciju, lai izpildītu līgumu, kas ir noslēgts ar kartes Club Rewards lietotājiem.
 3. Personas informācija, ko iegūst par subjektu kartes Club Rewards pieteikšanas procesa laikā, ir nepieciešama kartes darbībai. Olympic Casino nevar izsniegt kluba karti, ja lietotājs nenorāda informāciju, kas ir nepieciešama, lai pieteiktos kartei Club Rewards. Ja Olympic Casino nevarēs apstrādāt personas informāciju saistībā ar kartes Club Rewards lietošanu, nebūs iespējams aprēķināt lietotāja Bonus punktus un noteikt kartes Club Rewards līmeni.
 4. Ja lietotājs ir atļāvis lietot savu personīgo informāciju, Olympic Casino būs tiesības lietot lietotāja kontaktinformāciju tā produktu vai pakalpojumu tiešajam mārketingam. Lietotājam ir tiesības noraidīt personas informācijas lietošanu jebkurā laikā.
 5. Olympic Casino ir tiesības sniegt informāciju par lietotājiem un karšu Club Rewards izmantošanu citiem Olympic Casino saistītajiem uzņēmumiem.
 6. Personas informācijas saņēmēju kategorijas: maiņas darbinieki, kazino vadītājs, klientu attiecību vadītājs, Mārketinga nodaļas darbinieki, Drošības un Uzraudzības nodaļas darbinieki, sistēmas administrators.
 7. Kartes Club Rewards lietotāju personas informāciju nedrīkst izplatīt ārpus ES/EEZ.
 8. Kluba kartes līmeņi un ar tiem saistītās priekšrocības tiek aprēķināti, pamatojoties uz Olympic Casino noteiktajiem kritērijiem.
 9. Personas informācija, saistīta ar kluba karti, tiek glabāta piecus gadus pēc pēdējās kluba kartes lietošanas reizes.
 10. Lietotājam ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, personas datu labošanu vai dzēšanu, ka arī viņa(-as) datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi un pret tiesībām nodot personas informāciju. Lai izmantotu savas tiesības, mēs lūdzam lietotāju sazināties ar kazino darbiniekiem vai nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi latvia@oc.eu.
 11. Lietotājam ir tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar viņa(-as) personas informācijas apstrādi Latvijas Datu aizsardzības inspekcijai, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv vai apmeklējot adresē Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga.

Olympic Casino jaunumi

Sekojiet mūsu jaunākajām ziņām un saņemiet labākos piedāvājumus.

Iesniedzot veidlapu, Jūs piekrītat saņemt paziņojumus no Olympic Entertainment Group.