Sākums » Kompānija » Korporatīvā sociālā atbildība »

Uzņēmējdarbības vide

Olympic Casino Latvia ar savu darbību un labo piemēru vēlas veicināt godprātīgu komercdarbības praksi un uzņēmējdarbības vides sakārtošanu Latvijā.

Olympic Casino Latvia ir svarīgi īstenot sadarbību ar piegādātājiem, kas atbilst uzņēmuma ilgtspējīgas darbības principiem un sagaida to ievērošanu arī no sadarbības partneru puses. Uzņēmums, lemjot par sadarbības uzsākšanu un visā sadarbības laikā, vērtē sadarbības partneru atbilstību šādiem kritērijiem:

 • Piegādātā produkta vai pakalpojuma kvalitātes atbilstība Olympic Casino Latvia noteiktam kvalitātes standartam.
 • Savā darbībā ievēro likumus un normatīvos aktus.
 • Vadās pēc atklātības, ētikas un godprātības principiem uzņēmējdarbībā- gan attiecībās ar saviem darbiniekiem, gan ārējām ietekmes pusēm, ievērojot godīgu komercdarbības praksi.

Neatbilstība kādam no augstāk minētiem kritērijiem var būt par iemeslu sadarbības pārtraukšanai.

Olympic Casino Latvia, lai veicinātu ilgtspējas principu īstenošanu, sadarbojas ar dažādām organizācijām un valsts institūcijām.

 • Olympic Casino Latvia ir Latvijas Spēļu biznesa asociācijas (LSBA) biedrs. LSBA pārstāv vairākuma spēļu biznesa nozarē strādājošu uzņēmumu intereses valsts un sabiedriskajā sektorā un tās mērķis ir veicināt Latvijas spēļu biznesa kopējo attīstību. lsba.lv

  LSBA kopš 2006.gada ir Latvijas Darba devēju konfederācijas biedrs. 2010.gadā LSBA kopā ar vēl 21 organizāciju parakstīja Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības principiem. 

  Memorands skaidro korporatīvās sociālās atbildības definīciju, principus, apraksta lielākās uzņēmuma ietekmes auditorijas, nosaka turpmākos izaicinājumus korporatīvās sociālās atbildības jomā Latvijas sabiedrībai. Piemēram, palielināt to uzņēmumu skaitu, kas par savu labo praksi ziņo nacionālā līmenī, izmantojot Ilgtspējas indeksu, vai starptautiskā līmenī, pievienojoties, piemēram, ANO Globālā līguma (UN Global Compact) kustībai.

 • Olympic Casino Latvia ir Amerikas Tirdzniecības palātas Latvijā (American Chamber of Commerce in Latvia) biedrs. Amerikas Tirdzniecības palāta Latvijā (ATPL) ir vadošā ārvalstu tirdzniecības palāta Latvijā, kuras biedru vidū ir gan uzņēmumi, kuriem ir tiešas tirdzniecības saites ar ASV, gan citi starptautiskie un vietējie uzņēmumi, kuri atbalsta ATPL misiju un mērķus. 

  ATPL misija ir veicināt un stiprināt tirdzniecību, investīcijas un partnerību starp ASV un Latviju; kalpot par uzņēmējdarbības, zināšanu apmaiņas un komunikāciju forumu biedriem; panākt uzņēmējdarbības un investīciju vides uzlabošanos Latvijā. 

  ATPL mērķi ir kalpot par iniciatīvas centru; veicināt uzņēmējdarbības vides uzlabošanos; kalpot par piemēru ilgtspējīgas komercdarbības veidošanā. amcham.lv

  Olympic Casino Latvia 2006.gadā ir parakstījis un apņēmies savā darbībā īstenot LSBA pašregulējošo ētikas kodeksu 

  Olympic Casino Latvia, kļūstot par ATPL biedru, ir akceptējis un apņemies ievērot ATPL Deklarāciju par labu korporatīvo pilsonību (Statement on Good Corporate Citizenship)

 • Olympic Casino Latvia, izpildot noteiktos kritērijus, ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta Padziļinātās sadarbības programmā. Programmas mērķis ir veicināt ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Papildu informāciju skatīt šeit!

 

Korporatīvā pārvaldība

Olympic Casino Latvia balstās uz mātes uzņēmuma akciju sabiedrības Olympic Entertainment Group (OEG) korporatīvās pārvaldības principiem. OEG ievēro piemērojamos tiesību aktus, Tallinas biržas noteikumus un Korporatīvās pārvaldības rekomendācijas (KPR).

OEG augstākā pārvaldes institūcija ir akcionāru kopsapulce.

OEG valde un uzraudzības padome sniedz akcionāriem visu attiecīgo informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai kopsapulcē, un nodrošina akcionārus ar visiem materiāliem atbilstoši darba kārtības punktiem. Kopsapulces darba kārtība tiek publicēta kopsapulces paziņojumā, OEG tīmekļa vietnē un Tallinas un Varšavas biržu tīmekļa vietnēs.

OEG valde sastāv no diviem locekļiem, kur priekšsēdētājs ir Madis Jāgers (Madis Jääger) un loceklis ir Mēlis Pīlbergs (Meelis Pielberg). Valdes priekšsēdētājs Madis Jāgers ir atbildīgs par vispārējo pārvaldību, finanšu vadību, un par jautājumiem, kas saistīti ar investoriem. Valdes loceklis Mēlis Pīlbergs ir atbildīgs par uz zemes bāzētu kazino operācijām un attīstības projektu īstenošanu. Valde ir pilnībā neatkarīga jautājumos, kas attiecas uz OEG ikdienas pārvaldību, un tā rīkojas akcionāru vislabākajās interesēs, nodrošinot ilgstpējīgu OEG attīstību saskaņā ar noteiktajiem mērķiem un pieņemtajām stratēģijām, kā arī veic atbilstošu iekšējās kontroles un riska vadības procedūru īstenošanu un izpildi. OEG uzraudzības padome ievēl valdes locekļus uz trīs gadu termiņu. Valdes locekļi izvairās no interešu konfliktiem un ievēro konkurences aizliegumu.

Uzraudzības padomi vada priekšsēdētājs Armīns Karu. Uzraudzības padomes locekļi ir Jāns Korpusovs (Jaan Korpusov) un Līna Linsi (Liina Linsi).

Uzraudzības padome uzrauga valdes aktivitātes un piedalās visu svarīgo lēmumu pieņemšanā, rīkojoties visu akcionāru vislabākajās interesēs. Uzraudzības padome sanāk pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Uzraudzības padome apstiprina uzņēmuma stratēģiju, darbības plānus, riska vadības politiku, gada budžetus un ieguldījumu plānus un veic citus Uzraudzības padomes uzticētos pienākumus. Uzraudzības padome regulāri izvērtē valdes darbību, īstenojot Uzņēmuma stratēģiju. 

Datu apmaiņā un saziņā visi uzraudzības padomes un valdes locekļi ievēroja konfidencialitātes protokolu. Valde nodrošina, lai konfidencialitātes protokolu ievēro arī Uzņēmuma darbinieki, kuriem ir piekļuve uzņēmuma sensitīvai informācijai.

OEG ievēro visas KPR paredzētās prasības par informācijas izpaušanu un izturas pret visiem akcionāriem ar vienādu attieksmi. Visai nepieciešamajai informācijai un finanšu pārskatiem ir jābūt pieejamiem igauņu un angļu valodā OEG tīmekļa vietnē un Tallinas biržas tīmekļa vietnē, un angļu valodā Varšavas biržas tīmekļa vietnē.

Datu apmaiņa ar medijiem un analītiķiem tiek organizēta, ievērojot pienācīgu piesardzību un uzmanību, kā arī neapdraudot pušu neatkarību. OEG publicēs nākamo preses konferenču laiku un vietu, kā arī prezentāciju saturu OEG tīmekļa vietnē.

Ar saistītajām pusēm veiktie darījumi tiek izpausti konsolidētajos gada finanšu pārskatos.

Izziņojot gada kopsapulci, uzraudzības padome akcionāriem dara zināmu informāciju par OEG auditora pretendentu. Pieņemot lēmumu, OEG ņem vērā auditoru rotācijas prasību. Pirms audita pakalpojumu līguma parakstīšanas valde iesniedz līguma projektu apstiprināšanai uzraudzības padomē.

OEG ir pienākums izveidot Audita komiteju. Audita komitejas sastāvā ir divi dalībnieki: priekšsēdētāja Līna Linsi un loceklis Armīns Karu. OEG Audita komiteja pilda uzraudzības padomes padomdevējas institūcijas funkcijas audita veikšanas, riska vadības, iekšējās kontroles jomās un konsultē par auditu, uzraudzību un budžeta sagatavošanu, kā arī par uzraudzības padomes darbības likumīgumu.

OEG korporatīvās pārvaldības principi pilnā apjomā publicēti www.olympic-casino.com

Olympic Casino Latvia izpildinstitūcija ir Valde, kas ieceļ Valdes priekšsēdētāju. Valdes priekšsēdētājs ir Gints Pakārklis.

Olympic Casino Latvia Dalībnieku sapulces kompetencē, papildus Komerclikumā noteiktajiem jautājumiem, ietilpst arī lēmumu pieņemšana par šādiem jautājumiem: Valdes darbības noteikumu apstiprināšanas un grozīšana; uzņēmuma izpildinstitūcijas un darbinieku algu apstiprināšana; komercsabiedrību, uzņēmuma struktūrvienību, pārstāvniecību un filiāļu izveidošana vai likvidēšana.